Vážení stavebníci , dodávatelia a zákazníci ,

Dovoľte, aby sme Vás oslovili a predložili ponuku nášho Katalógu rodinných domov s označením UK. Naša firma vznikla už v roku 1990 a odvtedy prešla celým radom vývojových zmien až po súčasný stav s názvom URBAN PROJEKCIA Dolný Kubín. Zamestnávame celkom 12 projektantov vo všetkých profesiách, ktoré sa zúčastňujú na projektovanom stavebnom diele. Naša súčasná ponuka projektov rodinných domov nie je prvá. Po skúsenostiach s predajom projektov z predchádzajúcich rokov sme obnovili katalóg rodinných domov so žiadanejšími a kvalitnejšími dispozíciami a lepším architektonickým výrazom exteriéru.

V našich projektoch rodinných domov sú navrhnuté kvalitné a z hľadiska ochrany životného prostredia nezávadne materiály, ktoré spĺňajú požiadavky STN a tepelnoizolačné vlastnosti v zmysle STN 73 05 40 a súčasných zmien. Tieto materiály sú použité na všetky obvodové a stropné konštrukcie (tehlový systém POROTHERM , systém YTONG a pod.), ako aj nové výplňové konštrukcie na báze dreva, plastov s izolačným vákuovým dvojsklom vrátane konštrukcií a materiálov pre dokončovacie práce. Projektujeme tiež nízkoenergetické domy.

Projekty rodinných domov ponúkame s kompletnou stavebnou časťou a s profesiami (ústredné kúrenie, elektroinštalácia a zdravotechnika). V obciach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia musia byť odpadové splaškové vody akumulované v žumpe. V takomto prípade prikladáme stavebné výkresy žumpy na požiadanie stavebníka.

Pre budúcich drobných hospodárov a rekreantov máme pripravené rozličné typy hospodárskych stavieb, záhradných chatiek a garáži. Zaoberáme sa komplexne projektovaním pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, vodohospodárskych stavieb, dopravných stavieb a poľnohospodárskych stavieb rôzneho rozsahu. Zabezpečujeme aj inžiniersku činnosť.

Projektujeme plynoinštalácie v rodinných domoch ako aj v iných stavbách, ale ceny nie sú zahrnuté v katalógových cenách projektov rodinných domov. Projekty plynoinštalácií si vyžadujú osobitný prístup podľa danej situácie a lokality a podľa súhlasu vydaného Slovenským plynárenským podnikom a.s. na odber plynu, ktorý v rámci projektu tiež zabezpečujeme. Orientačná cena týchto prác je 1.400,- Sk až 2.500,- Sk + 19% DPH a podľa rozsahu akcie.

K stavebnému povoleniu na rodinný dom je podľa stavebného zákona potrebná situácia smerového a výškového osadenia stavby s uličným pohľadom a s napojením na jestvujúce inžinierske siete. Naša projekcia ponúka vypracovanie tejto situácie. Na požiadanie stavebníka vybavujeme aj stavebné povolenie a vykonávame stavebný dozor. Cenu týchto prác stanovujeme individuálne v zmysle dohody podľa zákona NR SR o cenách č.18/96 Zb.

Výber typu rodinného domu z nášho katalógu je potrebné konzultovať na príslušnom stavebnom úrade, kde Vám pracovníci úradu schvália , prípadne spresnia výber rodinného domu v súlade s predpismi o výstavbe a stavebnom poriadku (odstupy od susedných stavieb, komunikácií, inžinierske siete a pod.)

Projekty rodinných domov z nášho katalógu boli vypracované výpočtovou technikou, programom ALPLAN 500 firmy NEMETSCHEK.

Ak ste si predsa z predložených riešení nevybrali, sme pripravení splniť každé individuálne želanie zákazníka, prípadne upraviť náš typový projekt rodinného domu.

Týmto stručným príhovorom Vás chceme aspoň orientačne oboznámiť s našou firmou, s jednou z oblastí našej činnosti t.j. s projektovaním rodinných domov. Katalóg rodinných domov bude kolektív URBAN PROJEKCIE priebežne skvalitňovať a rozširovať o nové typy rodinných domov. Zabezpečujeme aj realizácie stavieb na kľúč.