Čo obsahuje žiadosť o stavebné povolenie?

 • meno, priezvisko (názov firmy) a adresu (sídlo) stavebníka (investora),
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov firmy) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či bude stavba zhotovená zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení na stavebné objekty, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; (susedia – fyzické i právnické osoby, obec ap.)
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu

Prílohy, ktoré od Vás bude stavebný úrad vyžadovať:

 1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 
  List vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy - použiteľné na právne úkony, t.j. nie staršie ako tri mesiace; ak povolenie stavebnej úpravy (prestavby, prístavby, nadstavby, alebo udržiavacích prác na stavbe) žiada jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
 2. Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach
  Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
 3. Koordinačnú situáciu osadenia stavby, príp. uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby 
 4. Spôsobilosť projektanta (certifikát k nahliadnutiu, príp. priložená fotokópia)
 5. Stavebný dozor
  Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno stavebného dozoru doložiť neskôr – po vybratí stavebnej firmy.
 6. Súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu
  K žiadosti o pripojenie domu na vodovodnú sieť musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu RD, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu príp. kanalizáciu.  Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať aj projekt žumpy alebo čističky odpadových vôd.
 7. Súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť RD na elektrickú sieť 
  K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu RD a situáciu napojenia domu na elektrinu.
 8. Súhlas plynární, že je možné pripojiť RD k distribučnej sieti
  Prikladá sa, ak chcete užívať plyn a dané miesto je plynofikované.  K žiadosti o pripojenie domu na distribučnú sieť musíte priložiť list vlastníctva, plynoinštaláciu RD a situáciu napojenia domu na plyn.
 9. Územné rozhodnutie, že v danej lokalite je povolené stavať RD (prípadne inú nehnuteľnosť, ktorú chcete stavať). Vybavíte v obci.
 10. Súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol ÚK).
  Potrebujete k tomu, list vlastníctva, žiadosť s uvedením druhu kotla a jeho výkonových hodnôt; ak budete kúriť plynom doložiť plynofikáciu RD.

Ďalšie možné požiadavky úradov:                                     

Súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu
 (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda).
Potrebujete k tomu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy – použiteľné na právne úkony (viď vyššie), súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, geometrický plán – ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy.

Súhlas susedov, ak chcete stavať inak, než hovorí stavebný zákon, napr. na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie než 7 metrov od obytných miestností suseda a pod).

Prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného fondu, o ochrane ovzdušia, o ochrane prírody, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane pamiatok a pod.).

Väčšina dokladov sa vybavuje do 30 dní od podania na danom úrade obce alebo dodávateľa.
Naša projekcia je, okrem dodania projektu, schopná vybaviť všetky doklady (mimo preukázania vlastníckych práv) potrebné k vydaniu stavebného povolenia.